Biedrības mērķi un uzdevumi

Biedrības mērķi un uzdevumi

Mēķi:

  • Veicināt izpratni par motivācijas nozīmi mācīšanas, mācīšanās, vadīšanas un karjeras veidošanas procesā.
  • Apkopot, pilnveidot un veidot jaunas motivācijas veidošanas un veicināšanas metodes un tehnoloģijas formālās, neformālās un informālās izglītības jomā, dažāda līmeņa vadīšanas procesos un karjeras veidošanā.
  • Veicināt inovācijas izglītībā.
  • Veicināt zināšanu apmaiņu, zināšanu un pieredzes pārnesi un starptautiso sadarbību jomās, kuras saistītas ar motivēšanas tehnoloģiju un motivēšanas metožu izstrādi , pilnveidi un pielietošanu.
  • Vairot Latvijas un ES iedzīvotāju izpratni un zināšanas par ES mūžizglītības sistēmu, politiku un stratēģiju jomās, kuras saistītas ar motivēšanas procesu pilnveidi izglītībā un karjeras veidošanā.

Uzdevumi:

  • Piedāvāt mācību un izglītības resursus potenciālajiem lietotājiem.
  • Izplatīt informāciju par politiku, sistēmu un norisēm, kuras saistītas ar motivēšanas metožu un tehnoloģoju izstrādi, pilnveidi un pielietošanu Latvijā, Eiropas Savienībā un citās valstīs izglītības, vadīšanas un karjeras veidošanas jomā.
  • Sadarboties ar citām institūcijām Latvijā un pasaulē, kurām ir līdzīgs mērķis.